صفحه اصلی > کوهورت و رجیستری > معرفی برنامه ملی ثبت بیماری ها 

 

برنامه ملی ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت

برنامه ملی ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت در موضوعات اولویت دار حوزه سلامت کشور از ابتداء سال 1393 در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد گردیده است. ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، جمع آوری نظام مند اطلاعات کلیه افراد در یک جمعیت مشخص می باشد که برای آن ها یک بیماری یا رویداد بهداشتی خاص تشخیص داده شده است. این برنامه وظیفه ساماندهی به نظام‏های ثبت موجود در دانشگاه و ایجاد بستر مناسب برای طراحی سامانه‏ های ثبت نوین در حوزه سلامت به ‏عنوان زیربنایی برای گسترش پژوهش‏های علوم پزشکی و سلامت را بر عهده دارد.

اهداف کلی:

·        تاسیس برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در موضوعات اولویت دار کشور

·        بهره برداری از نتایج ثبت بیماری ها برای تولید شواهد و ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی کشور و توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی