صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیر توسعه فناوری سلامت 


مدیر توسعه فناوری سلامت : آقای مجید سرنی زاده


مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد فلسفه علم و تکنولوژی / دانشجو دکتری مدیریت تکنولوژی

ایمیل : majidsarnay@gmail.com 

تلفن: 07633337379 

سایت اینترنتی :

www.sarnay.com

http://research.hums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81000652

https://www.linkedin.com/in/majid-sarnayzadeh-079b8457/


مدیریت توسعه فناوری سلامت

 با توجه به توسعه فعالیتهای پژوهشی منجر به فناوری های بدیع و ثبت اختراعات متعدد در سالهای اخیر از سوی دانشجویان و اعضاء هیات علمی محقق و نظر به راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور مواد  تجهیزات پزشکی در استان هرمزگان و همچنین تغییر نام آن به مرکز رشد جامع فناوری سلامت در سال 1394، مدیریت توسعه فناری سلامت به عنوان یکی از ادارات تابعه معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه با هدف  برنامه ریزی ، هماهنگی ، سیاستگذاری و مدیریت فرآیندهای مربوط به فناوری های نوین حوزه علوم پزشکی و سلامت کار خود را آغاز نمود . ماموریت این حوزه شامل، اعمال مديريت، برنامه ريزی و سياستگزاری در جهت ايجاد ،توسعه و حمايت از ﻓﻨاوری های نوين و ایده های بدیع و ابداعات اختراعات کاربردی درعلوم پزشکی و سلامت است . تحقق این ماموریت از طريق سياستگذاری ، برنامه ريزی، حمايت و پشتيبانی و هماهنگی بين بخشی، تجاری سازی نتایج دستاوردهای تحقیقاتی، پايش و ارزشيابی فعاليت های انجام شده در واحدهای ذيربط و مرتبط با ﻓﻨّاوری سلامت امکان پذیر خواهد بود .  شرح وظايف:

1. تدوین سیاستها و برنامه های داخلی مرتبط با ﻓﻨّاوری سلامت ، مالکيت فکری (ابداعات، اختراعات و تجاری‌سازی) ، با هدف ايجاد همسويی ميان فعاليت های مرتبط با توسعه ﻓﻨاوری سلامت در دانشگاه .

2. تدوین فرآيندهاي انجام امور مربوط به توسعه فناوري سلامت در دانشگاه.

3. حمایت ار مراکز رشد واحدهای ﻓﻨّاوری، هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان.

4. حمايت از طرحهای مرتبط با صنعت و تجاری سازی محصولات به ثبت رسيده در واحدهای رشد فناوری در مرکز رشد دانشگاه.

5. حمایت از مبدعین و مخترعین و صاحبان ایده های نو در حوزه فناوری سلامت.

6. حمايت از برگزاری سمينارها و کارگاه‌های فناورانه.

7. ارزشيابی، بررسی و پایش عملکرد واحدهای ﻓﻨاوری فعال در حوزه سلامت دانشگاه.

8. نظارت بر اجرای برنامه های مصوب واحدهای فناوری مرکز رشد دانشگاه درچارچوب آئين نامه ها.

مسئولیت ها به تفکیک محورهای عملکرد :  الف . امور مالكيت معنوي تحقيقات و دستاوردها، داوري و امور اداري مربوط به ثبت اختراعات

در اين خصوص مديريت توسعه فناوري سلامت موظف است ضمن اشاعه فرهنگ ثبت مالكيت فكري و معنوي تحقيقات و دستاوردهاي اعضا دانشگاه قوانين و فرايندهاي مربوطه را نيز كاملا مشخص نمايد و در اين راه به اعضا دانشگاه مشاوره های لازم را ارائه دهد. براي نيل به اين اهداف موارد ذيل بايد انجام شود:

• تعریف قوانین لازم در خصوص مالكيت فكري تحقيقات و دستاوردهاي مخترعین و مبدعین دانشگاه

• تعامل با شركت هاي خارح دانشگاهي جهت انجام امور ثبت اختراعات داخلي و خارجي

• ايجاد سازوكار مناسب آنلاين جهت تعامل با دانشگاهيان جهت انجام امور ثبت اختراعات

• دريافت تاييديه هاي لازم براي اختراعات از وزارت بهداشت يا سازمان هاي وابسته

• اطلاع رسانی و ارائه مشورت های لازم به مخترعین و مبدعین دانشگاه


 ب. نظارت بر مراكز رشد دانشگاه و تشكيل شركت هاي دانش بنيان

مراكز رشد دانشگاهي به عنوان يكي از اصلي ترين بدنه هاي به اجرا نهادن توليد  محصولات در دانشگاه  هستند که با ايجاد شركت هاي دانش بنيان در تقويت و هماهنگي اين مراكز با اهداف فناورانه دانشگاه و كشور گام هاي بردارند. براي دستيابي به اين هدف مراحل ذيل انجام مي گيرد: ارائه شيوه نامه تشكيل شركت هاي دانش بنيان در دانشگاه به منظور ایجاد ساختار قانوني لازم جهت ايجاد اين شركت ها در دانشگاه.

• گزارش فصلي اين مراكز از فعاليت هاي صورت گرفته در شورای فناوری دانشگاه

• تعيين هزينه هاي جاري اين مراكز و نحوه تامين آن جهت ارائه برنامه سال آتي

• ارائه راهكارهاي گسترش مراكز رشد و تعامل بيشتر با صنايع

• ارزيابي و تصويب ايجاد اين شركت ها بنا به شيوه نامه مصوب در شوراي فناوري

• هدايت و راهنمايي اين شركت ها در دريافت تسهيلات مريوطه و عضويت در مركز رشد دانشگاه

 ج.ارتباط با صنايع و مطرح نمودن طرح هاي مورد نياز صنایع در دانشگاه و بازاريابي طرح هاي انجام شده توسط اعضا دانشگاه در صنایع

يكي از اهداف اصلي مديريت توسعه فناوري سلامت ، برقراری ارتباط با صنايع و اشاعه فرهنگ تحقيقات توليدمحور است كه از ملزمات آن برقراري ارتباط با صنعت و دريافت سفارش تحقيق از سوي اين مركز توليدي است . در اين راستا موارد ذيل بايد انجام  می گيرد:

• ارزيابي صنايع مرتبط با دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

• ايجاد سياست هاي تشويقي جهت ارتباط با صنايع

• دعوت از صنايع و تشريح سياست هاي دانشگاه و برقراري تفاهم نامه

• دعوت از اساتيد دانشگاه و برقراري جلسات مشترك با صنايع

• فراخوان طرح هاي كاربردي كه محقق يا محققان مربوطه تمايل به واگذاري آن را داشته باشند.

• ارائه طرح ها از طريق مكاتبات، وب سايت و فراخوان صنايع

• برقراری با شرکت های خصوصی در ارتباط با انتقال تکنولوژی

• ارزش گذاری، بازاریابی، ارتباط با صنایع و عقد قرارداد جهت انتقال پروژه به صنایع


د. توسعه زیرساختها جهت دستيابي به اهداف فناورانه دانشگاه 

اهداف فناورانه دانشگاه علاوه بر ايجاد شركت هاي دانش بنيان، انجام طرح هاي كاربردي كه به توليد محصولات مورد نياز كشور منجر گردد، ايجاد شرايط مناسب جهت توليد محصولات مرتبط با سلامت را نيز شامل مي شود كه مي تواند ماموريت دانشگاه را در فناوري سلامت فراتر از مراكز رشد تعريف كند .

• ايجاد كارگاههاي توليدي و واگذاری آن به شرکت های حائز شرایط

• ايجاد فضاي GMP لازم جهت توليد انواع فرآورده هاي دارويي و واگذاری آن به شرکت های حائز شرایط

• ايجاد واحدهاي كنترل كيفي دارويي

• توسعه مراکز رشد

و.گسترش فرهنگ تحقيقات توليد محور و كاربردي

دستيابي به بسياري از اهداف قبلي منوط به ايجاد فرهنگ توليد در دانشگاه است تا با استفاده از تخصص اعضا هیئت علمی بخش مهمی از نيازهاي جامعه پاسخ داده شود. اين امر از طريق موارد ذيل حاصل  می گردد:

• برگزاري كارگاهها و گردهمايي آموزشی : خلاقیت ،كارآفريني ، تجاری سازی ، مالکیت معنوی

• ارتباط صاحبان صنايع موفق در زمينه پزشكي و تبادل تجربيات

• بازديد اساتيد از مراكز توليدي ، صنایع ، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 

• اشاعه مفاهيم و راهکارهای تجاري سازي تكنولو‍‍ژي هاي نوين