صفحه اصلی > معرفی معاونت > چشم انداز معاونت 

 

چشم انداز معاونت


 1. راه اندازي پژوهشگاه
 2. راه اندازي مراكز رشد
 3. افزايش سهم اعتبارات پژوهشي
 4. پيوستن به پارك علم و فناوري
 5. توسعه كمي و كيفي پژوهش
 6. طراحي و تصويب تشكيلات پست هاي هيئت علمي پژوهشي و كارشناسي در مراكز تحقيقاتي
 7. توانمندسازي اعضاء هيئت علمي
 8. افزايش سطح هماهنگي و همكاري علمي پژوهشي با دانشگاه هاي داخل و خارج كشور
 9. تجهيز و استاندارد نمودن مراكز تحقيقاتي به تجهيزات آزمايشگاهي
 10. بهبود فضاي فيزيكي از لحاظ كمي و كيفي مراكز تحقيقاتي
 11. افزايش سطح فعاليت هاي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي
 12. راه اندازي و ارتقاء دوره Ph.D by Research  
 13. افزايش تعداد كتاب هاي تأليفي، نوآوري، اكتشاف، اختراع، ثبت ژن و بومي سازي فناوري