صفحه اصلی > کارگاه ها و همایش ها > کارگاه های آموزشی سال 1397 

کارگاه های سال 1397


ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدت (روز)

ساعت برگزاری

مدت  ساعت

مدرس

 

 

1

معرفی سامانه های دانشگاههای علوم پزشکی (دانشکده پرستاری)

15 اردیبهشت

1

12 الی 14

2

دکتر عالیشان

2

معرفی سامانه های دانشگاههای علوم پزشکی(دانشکده  بهداشت)

16 اردیبهشت

1

12 الی 14

2

دکتر عالیشان

3

علم سنجی (نوپا)

18 اردیبهشت

1

8 الی 14

6

دکتر کبیری

4

سرقت ادبی

19 اردیبهشت

1

8 الی 12

4

دکتر رکنی

5

اخلاق در پژوهش و نشر

26 اردیبهشت

1

8 الی 14

6

دکتر شمسی

 

آرشیو کارگاه ها و همایش های سال 96