مدیریت امور پژوهشی

آیین نامه ها

·   آیین نامه تخصیص بودجه

·   آیین نامه طرح های تحقیقاتی

·         آیین نامه اعطای پژوهانه

·         دستورالعمل پرداخت تشویقی

                   فرم ها

·         طرح های تحقیقاتی

o        کدهاي مصوب حفاظت از آزمودني در پژوهشهاي علوم پزشكي جهت بهر هبرداري و مبناي قضاوت اخلاقي در کميته هاي منطق هاي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي

o         گزارش نهائي

o          فرم  كلي  رضايت نامه آگاهانه

o         فرم تصويب نامه طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان

o         فرم پیشنهاد طرح تحقيقاتي

            فرم پیشنهاد طرح تحقيقاتي کیفی

            فرم پیش نویس مطالعات سیستماتیک

o         ليست عناوين اولويت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با همكاري ساير سازمانها و ارگان هاي استان

o         فرم گزارش پيشرفت طرح تحقيقاتی و درخواست قسط بعد

o         فرم پيشنهاد اقدام پژوهي

 

·         کارگاه ها

o         فرم ارزشیابی برگزاری کارگاه

o         فرم ارزشیابی محتوای کارگاه

o         درخواست ثبت نام كارگاه

 

·         دفتر همکاری های پژوهشی

·         پروپوزال طرح فناورانه

·         فرم تشویقی مقالات

                   فرایندها

·         فرایند پرداخت طرح

·         فرایند تصویب طرح