صفحه اصلی > معاونت > واحدها  > HSR > طرح های تحقیقاتی 

ردیف

نام طرح

مجری/مجریان

وضعیت طرح

1

بررسی عوامل موثر بر سوددهی داروخانه های بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1389

زهرا مستانه- لطف اله موصلی

تصویب شده در شورای HSR

2

بررسی شیوع ساس در هتل های جزیره کیش، 1389

نسیبه سلمانی

تصویب شده در شورای HSR

3

بررسی شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در کارکنان شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان میناب

فاطمه گودرزی-جواد پوردکان

تصویب شده در شورای HSR

4

تعیین ترجیهات کیفیت خدمات بیمارستانهای شهر بندرعباس از دیدگاه بیماران با استفاده از آزمون انتخابهای گسسته

نسرین طیاری-نرگس طیاری

تصویب شده در شورای HSR

5

بررسی رضایت شغلی پرستاران در بیمارستانهای آموزشی شهر بندرعباس

لطف اله موصلی-مهناز زمانی

تصویب شده در شورای HSR

6

بررسی راهکارهای منطقی کردن هزینه ها در واحد رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بر اساس عملکرد سالهای 1388- 1385

کبری کهنوجی-لطف اله موصلی

تصویب شده در شورای HSR

7

تعیین میزان و علل کسورات بیمه خدمات درمانی بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب، سه ماهه اول 1389

سکینه زارعی کلوئی-زهرا مستانه-لطف اله موصلی

تصویب شده در شورای HSR

8

مقایسه تعرفه تمام اعمال جراحی گلوبال با هزینه واقعی آنها در بیمارستان فکری بستک، سه ماهه اول سال 1389

فرید خرمی

تصویب شده در شورای HSR

9

بررسی میزان و علل کسورات بیمه ای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی استان هرمزگانس ال 1388

راحیل حسینی-لیلا حدادی

تصویب شده در شورای HSR

10

مقايسه شاخصهاي اسپيرومتري دانشجويان داراي ناهنجاريهاي ستون فقرات

مریم مزیدی-امیر لطافت کار

تصویب شده در شورای HSR

1

طراحی وتدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

مریم مزیدی

تصویب شده در شورای HSR

12

ارزیابی شاخص  توده بدني و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان  ورودي سال 1389 دانشگاه علوم پزشكي  هرمزگان

اکرم احمدی زاده فینی

تصویب شده در شورای HSR

13

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس درباره یائسگی درسال 89

لیلا حدادی - راحیل حسینی اشپلا

تصویب شده در شورای HSR

14

بررسي رابطه جو سازماني با كارآيي اعضاء هيأت علمي و مدیران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان

علی رئوفی

تصویب شده در شورای HSR

15

بررسي عوامل موثر درجذب دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس به شركت درفعاليت هاي ورزشی

محبوبه احترامی- لطف اله موصلی

تصویب شده در شورای HSR

16

بررسي ارتباط بين فاکتورهاي شخصيتي و اثربخشي مديريت در مديران دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان

زهرا جمالی زاده

تصویب شده در شورای HSR

17

بررسي وضعیت مواجهه با دود محیطی تنباکو در جمعیت شهری بندرعباس

عبدالحسين مدني-  اکرم احمدی زاده فینی

تصویب شده در شورای HSR

18

بررسي تاثير پياده سازي HIS» « سيستم اطلاعات بيمارستاني  بر درآمد بيمارستان فكري  بستك ، رستماني پارسيان و شريعتي بندرعباس

مصیب مولودی

تصویب شده در شورای HSR