صفحه اصلي > معاونت > واحدها  > معرفی کارکنان 

کارشناسان پژوهش

کبری کهنوجی

ناهید ناخدایی

راشل قاسمی

روابط عمومی

                طاهره دهقانی

امور اداری

رابط مالی

            سرکار خانم ساره مرودی زاده 

دبیرخانه

غلامعباس مرادپور جغدری (مسئول دبیرخانه)

شرح وظایف

نظارت بر ثبت و ارسال کلیه نامه های وارده به دبیرخانه

نظارت و هماهنگی جهت دریافت تفیک توزیع پست و فاکس نمون کلیه مکاتبات

نظارت بر نحوه ثبت احکام کارگزینی و برگ ماموریت های اداری

نظارت بر دریافت و ارسال کلیه نامه های شبکه دولت

نظارت بر اجرای دقیق اتوماسیون اداری در دبیرخانه و واحدهای تابعه

نظارت بر نحوه بایگانی نامه ها در دبیرخانه

نظارت بر رفت و آمد پرسنل، مرخصی ها و پاس های اداری و شخصی

ارسال نامه مربوط به هزینه پستی دبیرخانه مرکزی

ارتباط با دفتر پستی طرف قرارداد و نظارت بر حسن انجام امور پستی دفتر

پیگیری کلیه امور اتوماسیون

جوابگویی و رفع مشکل و ارائه راهنمایی حضوری و تلفنی اتوماسیون

تهیه و توزیع فرم های ارزشیابی پرسنل مجموعه

شرکت در جلسات مربوط به اتوماسیون اداری در فن آوری اطلاعات

آموزش اتوماسیون اداری به همکاران

حضور در شیفت های ماهیانه دبیرخانه

ثبت، اسکن و ارجاع کلیه نامه های مربوط به معاونت ها و مدیریت ها

الصاف فرم کسر پیوست و عودت نامه های دارای نقض جهت سازمان و ارگان فرستنده نامه

پیگیری تلفنی و پاسخگویی جهت کلیه معاونت ها

پاسخگویی و پیگیری نامه های ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری

تهیه و تنظیم لیست کشیک نوروزی ستاد تسهیلات نوروزی پرسنل دبیرخانه