صفحه اصلی > انتشارات > محصولات > کتاب ها 

 

 


 

کتابهای منتشر شده سال1393

 


 

 

نام کتاب: تصفیه فاضلابهای صنعتی )جلد اول(

تألیف دکتر حمزه علی جمالی، دکتر کاووس دیندارلو

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شماره شابک: )شابک دوره(: 5 - 2 - 94606 - 600 978

)شابک جلد اول(: 9 - 4 - 94606 - 600 978

قیمت: 170000 ريال 

نام کتاب: تصفیه فاضلابهای صنعتی )جلد دوم(

تألیف: دکتر حمزه علی جمالی، دکتر کاووس دیندارلو

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شماره شابک: )شابک دوره(: 5 - 2 - 94606 - 600 978

)شابک جلد اول(: 2 - 3 - 94606 - 600 978

قیمت: 180000 ريال

 


 

نام کتاب: کتابچه آموزشی بیماری کم خونی داسی شکل

ترجمه: دکتر محمدعلی مولوی، مدینه زادصیادان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 0 - 58 - 6933 - 600 978

قیمت: 70000 ريال 

نام کتاب: Browse

ترجمه: افسون پیروزان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 1 - 0 - 94606 - 600 - 978

قیمت: 100000 ريال

 


 

نام کتاب: مبانی فیزیولوژی حشرات

ترجمه: دکتر موسی سلیمانی احمدی، فاطمه پوراحمد گربندی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 6 - 2 - 93455 - 600 - 978

قیمت: 100000 ريال


 

نام کتاب: زایمان در منزل

تألیف:

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 9 - 1 - 93455 - 600 - 978

قیمت: 70000 ريال

 


 

نام کتاب: بروسلوز در یک نگاه

گردآوری: دکتر صدیقه جوادپور، مجید اسلامی، معراج طباطبایی، امیرسالک

فرخی، علیرضا نجفی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 1 - 7 - 93455 - 600 - 978

قیمت: 70000 ريال

 


 

نام کتاب: راهنمای عملی به کارگیری سیستمهای اطلاعات سلامت )مبانی،

فرآیند خرید و مدیریت پروژه(

تألیف: فرید خرمی، راحیل حسینی و ندا آذرمهر

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 4 - 9 - 94606 - 600 - 978

قیمت: 90000 ريال 

نام کتاب: Survival English for Primary Schools (First Grade)  :

گردآوری:افسون پیروزان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393 شابک: 6 - 5 - 94606 - 600 - 978 قیمت: 170000 ريال

 


 

نام کتاب:مدیریت بحران در جوامع )شاخصهای شرایط بحرانی و کاربرد

سیستم های اطلاعاتی در بحران(

تألیف:مهندس عبدالمجید تاجور و محمد دهقانی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393 قیمت: 150000 ريال

 


 

نام کتاب:حل المسائل کاربردی مهندسی فاضلاب

تألیف:مهندس یدالله فخری و دکتر کاووس دیندارلو

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

قیمت: 120000 ريال 

نام کتاب:سالنامه آماری 1391 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی هرمزگان )جلد اول و دوم(

به کوشش:مرکز تدوین آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم

پزشکی هرمزگان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک دوره: 0 - 7 - 94606 - 600 - 978

شابک جلد اول: 8 - 1 - 94606 - 600 - 978

 


 

نام کتاب:مدیریت سلامت )راهنمای کاربردی آموزش مدیران شاغل

در حوزه معاونت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی(

تألیف:دکتر داریوش ناصری نژاد و دکتر محمود حسین پور

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 3 - 3 - 93455 - 600 - 978

 


 

کتاب های منتشر شده سال   1392

 


 

 

نام کتاب: درمان اورژانسهای تالاسمی

ترجمه: دکتر محمدعلی مولوی، مدینه زادصیادان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 2 - 38 - 6933 - 600 - 978

قیمت: 55000 ريال

 


 

نام کتاب: چکیده اطلس رنگی ژنتیک

ترجمه و تلخیص: دکتر ماندانا حسن زاد، دکتر سید حمید جمال الدینی

دکتر عبدالعظیم نجاتیزاده، دکتر محمد شکاری

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 4 - 18 - 6933 - 600 - 978

قیمت: 300000 ريال

 

 


 

نام کتاب: جراحی قلب باز )راهنمای بیماران برای آمادگی پیش

از عمل و زندگی پس از عمل(

تألیف: دکتر حسین منتظر قائم

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 7 - 5 - 93455 - 600 - 978

قیمت: 120000 ريال

 


 

نام کتاب: تازه های ایمن سازی

تألیف: دکتر داریوش ناصری نژاد

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 8 - 12 - 7666 - 964

قیمت: 18000 ريال

 


 

نام کتاب: راهنمای مدیریت و برنامه ریزی مبارزه با مالاریا

تألیف: دکتر داریوش ناصری نژاد

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 6 - 4131 - 06 - 964

قیمت: 28000 ريال

 


 

نام کتاب: مقدمه ای بر بندپایان سمی و زهرآگین استان هرمزگان )فون،

اکولوژی، مرفولوژی و اهمیت پزشکی(

تألیف: مهران شاهی، فرخناز کمالی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 1 - 74 - 5610 - 600 - 978

قیمت: 60000 ريال

 


 

نام کتاب: راهی به سوی زندگی )توصیههای علمی برای مادران باردار(

تألیف: دکتر مینو رجایی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شماره شابک: 1 - 35 - 6933 - 600 - 978

قیمت: 250000 ريال

 


 

نام کتاب: فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان

تألیف: نرجس میرابوطالبی زواره

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شماره شابک: 1 - 19 - 6933 - 600 - 978

قیمت: 90000 ريال

 


 

نام کتاب: درسنامه جامع SNOMED-CT

گردآوری: زهرا مستانه

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 2 - 0 - 93455 - 600 - 978

قیمت: 70000 ريال

 


 

نام کتاب: International Congress Cardiac Emergencies : 

تألیف: Hums Press

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 0 - 062 - 293 - 600 - 978

 


 

نام کتاب:هشتمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران

تألیف:مدیریت اطلاع رسانی و شبکه پژوهش دانشگاه

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392 شابک: 6 - 060 - 293 - 600 - 978

 


 

کتاب های منتشر شده سال  90 و 91

 


 

 

نام کتاب: جراحی قلب: خاطرات و خطرات

گردآوری و تدوین: دکتر امید آثار

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1390

شابک: 3 - 54 - 5610 - 600 - 978

قیمت: 35000 ريال

 


 

نام کتاب: عصب شناسی پایه در کلینیک

تألیف: دکتر شهریار احمدپور و دکتر حسین حقیر

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1390

شابک: 0 - 55 - 5610 - 600 - 978

قیمت: 50000 ريال

 


 

نام کتاب: آمار زیستی )مفاهیم نرم افزار spss و نمونه سؤالات

آزمونهای سراسری(


تألیف: سعید حسینی تشنیزی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1390

شابک: 1 - 58 - 5610 - 600 - 978

قیمت: 90000 ريال

 


 

نام کتاب:دستیابي به دانستنیهاي ICU/CCU به روش سریع


تألیف: دیوید مورا و جان م. رابینسون

ترجمه:لاله حسني و عبدالنبي سبیلي

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1390

شابک: 1 - 45 - 5610 - 600 - 978

قیمت: 50000 ريال

 


 

نام کتاب:اطلس تشخیص و درمان بیماریهای نورولوژیک


تألیف:کالینز داگلاس

ترجمه: دکتر روزبه پورکیانی

سال انتشار: 1390

شابک: 2 - 203 - 413 - 964 - 978

قیمت: 138000 ريال

 


 

نام کتاب: بهداشت محیط )از مقیاس جهانی تا محلی(


گردآوری و تدوین: عارف فقیه ودکترعبدالحسینمدنی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1388

شابک دوره: 1 - 03 - 5610 - 600 - 978

شابک جلد اول: 4 - 15 - 5610 - 600 - 978

قیمت: 35000 ريال

 


 

نام کتاب: چگونه کارگاههای مهارتهای تدریس بالینی برگزار کنیم؟


گردآوری و ترجمه: دکتر نادره نادری

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1391

شماره شابک: 0 - 84 - 5610 - 600 - 978

قیمت: 75000 ريال

 


 

نام کتاب: فاسیولا و فاسیولیازیس


تألیف: دکتر عبدالرضا صلاحی مقدم،دکتر نادره نادری

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1391

شماره شابک: 6 - 01 - 6933 - 600 - 978

قیمت: 70000 ريال

 


 

نام کتاب: میکروب شناسی دهان و دندان


ترجمه: مجید اسلامی،محسن کربلایی زاده بابکی،امیر سالک فرخی

زیر نظر: دکتر صدیقه جوادپور

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1391

شماره شابک: 3 - 02 - 6933 - 600 - 978

قیمت: 190000 ريال

 


 

نام کتاب: آناتومی عمومی


تألیف: دکتر مجید کاتبی،دکتر منصوره سلیمانی،فرزانه محمدزاده

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1391

شماره شابک: 9 - 00 - 6933 - 600 - 978

قیمت: 240000 ريال

 


 

نام کتاب: حلزون شناسی پزشکی


تألیف: دکتر عبدالرضا صلاحی مقدم

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1391

شماره شابک: 4 - 73 - 5610 - 600 - 978

قیمت: 85000 ريال

 


 

نام کتاب: نقش استرس اکسیداتیودر ایجاد،پیشرفت و

درمان سرطان خون


تألیف: دکتر علی گل،فاطمه مسجدی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1391

شماره شابک: 7 - 72 - 5610 - 600 - 978

قیمت: 125000 ريال

 


 

کتاب های منتشر شده سال 90-1389

 


 

 

نام کتاب: طب مولکولی

تألیف: دکتر امید صفا

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1382

شابک: 3 - 06 - 7666 - 964

قیمت: 18000 ريال

 


 

نام کتاب: آسپیراسیون اجسام خارجی در راههای هوایی

تألیف: دکتر حیدر علی داوری و دکتر امیر محسن رضا پور

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1382

شابک: 1 - 07 - 7666 - 964

قیمت: 13500 ريال

 


 

 نام کتاب: سر درد در کودکان


تألیف: دکتر علیرضا مؤیدی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1383

شابک: X - 08 - 7666 - 964

قیمت: 9000 ريال

 


 

نام کتاب: نگاهی به عرصه های مولکولی پزشکی بالینی

تألیف: دکتر امید صفا، دکتر امیر محسن رضا پور

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1383

شابک: 1 - 10 - 7666 - 964

قیمت: 12000 ريال

 


 

نام کتاب: ارزیابی جنین در هفتههای 14 - 11 بارداری

تألیف: نیکولایدس- سبیر-اشنایدر

ترجمه: دکتر مینو رجایی،

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1384

شابک: X 11 - 7666 - 964

قیمت: 25000 ريال

 


 

نام کتاب: روش تحقیق در علوم پزشکی

تألیف: دکتر شهرام زارع، نسرین داوری دولت آبادی، مهربان شاهی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1385

شابک: 2 - 15 - 7666 - 964

قیمت: 15000 ريال

 


 

نام کتاب: راهنمای اولیه سیستم مدارک پزشکی )بر اساس مدل سازمان

جهانی بهداشت WHO )


ترجمه: فرید خرمی، اسماعیل فاضل، مرجان جعفر زاده و مهربان شاهی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1386 پ

قیمت: 12000 ريال

 


 

نام کتاب: دستاورد زلزله بم )راهنمای آموزشی تأمین سلامت در بلایای

طبیعی(


تألیف: دکتر داریوش ناصری نژاد

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1386

قیمت: 30000 ريال

 


 

نام کتاب: آموزش بهداشت

تألیف: دکتر تیمور آقا ملایی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1387

شابک: 0 - 22 - 7666 - 964 - 978

قیمت: 50000 ريال

 


 

نام کتاب: کلیات طبقه بندی حشرات


ترجمه و تألیف: دکتر کورش عزیزی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1388

شابک: 8 - 10 - 2606 - 964 - 978

قیمت: 139000 ريال

 


 

نام کتاب: مبانی باکتری شناسی


تألیف: دکتر صدیقه جواد پور

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1388

شابک: 2 - 09 - 2606 - 964 - 978

قیمت: 69000 ريال

 


 

نام کتاب: برنامه استراتژیک معاونت پژوهشی دانشگاه علوم

پزشکی هرمزگان


تهیه و تدوین: دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده و دکتر صالح محبی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1389

شابک: 8 - 5187 - 04 - 964 - 978 

نام کتاب: آنفولانزا نوع A ( H1 N1 )

تهیه و تدوین:معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مرکز

تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1389

شابک: 5 - 5188 - 04 - 964 - 978

قیمت: 20000 ريال

 


 

نام کتاب: اصطلاحات پزشکی


تألیف: جهانپور علی پور، زهرا مستانه و لطف الله موصلی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1389

شابک: 8 - 5190 - 04 - 964 - 978

قیمت: 49000 ريال


 

نام کتاب: طراحی پایگاه دادهها و آنالیز آماری

در Epi Info )نسخه 3.5.1 )

گردآوری و تدوین: دکتر شافعی رحیمی، لیلا داودی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1389

شابک: 2 - 5189 - 04 - 964 - 978

قیمت: 45000 ريال

امتیازدهی