صفحه اصلی > مجلات > واحد هماهنگی نشریات 

دفتر هماهنگی نشریات به دستور معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و با هدف ساماندهي به وضعيت نشريات پزشكي دانشگاه، توسعه و ارتقاء کیفی نشریات و چاپ مناسب نتایج تحقیقات پژوهشگران در حیطه علوم پزشکی کشور، راه اندازی گردیده و از نیمه دوم سال 1393 فعالیت مستقل خود را آغاز نمود.

نشریات دانشگاه:

طب پیشگیری                                                                                          

اطلاع رسانی پزشکی نوین     

راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی                                                                    

پزشکی هرمزگان                                                                                                  

international electronic  journal of medicine                                                  

پزشکی مولکولی

 

 

وضعیت نمایه سازی مجلات دانشگاه تا پایان شهریور 94

 

 

پزشکی هرمزگان

اطلاع رسانی پزشکی نوین

طب پیشگیری

راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

international electronic  journal of medicine

Molecular Medicine Journal

MAGIRAN

*

*

*

در دست اقدام

در دست اقدام

در دست اقدام

IRAN MEDEX

*

*

*

در دست اقدام

در دست اقدام

در دست اقدام

INDEX COPERNICUS

*

-

-

-

*

-

EMRO

*

اقدام شده

اقدام شده

در دست اقدام

در دست اقدام

در دست اقدام

ISC

*

-

-

-

-

-

CHEMICAL ABSTRACT SERVICE

*

-

-

-

-

-

GOOGLE SCHOLAR

*

*

*

*

*

اقدام شده

PROQUEST

*

-

-

-

-

-

Cite Factor

-

*

اقدام شده

-

-

در دست اقدام

SID

*

در دست اقدام

در دست اقدام

در دست اقدام

در دست اقدام

در دست اقدام