صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شورای فناوری > مصوبات شورا 

مصوبات شورای فناوری دانشگاه در سال 1393

1

مقرر گردید کانون نوآوری با هدف حمایت از فعالیت های مخترعین و مبدعین دانشجویی در دانشگاه راه اندازی گردد.

2

مقرر گردید جهت عضویت مرکز رشد دانشگاه در انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد اقدام گردد .

3

مقرر گردید  آئین نامه مالی حمایت از طرح های فناورانه جهت طرح در هیات امنا دانشگاه مهیا گردد .

4

مقرر گردید جهت راه اندازی آزمایشگاه داروهای گیاهی پیشنهادی به هیات امنا دانشگاه ارسال گردد .

5

مقرر گردید از طریق تفاهم نامه با شرکت پیشگامان خدمات احمدی ، خدمات و مشاوره در زمینه ثبت اختراعات و ثبت شرکت به اعضاء هیات علمی و هسته های مستقر در مرکز رشد ارائه گردد .

6

مقرر گردید مرکز رشد دانشگاه در نمایشگاههای ملی و بین المللی سال 1393 حضور یابد .

7

مقرر گردید جشنواره ای با عنوان از ایده تا اختراع با هدف فرهنگسازی و کشف استعدادها در حوزه فناوری برگزار گردد.

8

مقرر گردید جهت تجهیز ساختمان مرکز رشد پیشنهاد تخصیص بودجه به هیات امنا دانشگاه ارسال گردد .

9

مقرر گردید جهت اخذ مجوز مرکز رشد از وزارت بهداشت اقدامات و تمهیدات لازم صورت پذیرد .

10

مقرر گردید جهت آموزش و فرهنگسازی در زمینه توسعه فناوری کارگاههای آموزشی جهت اعضاء هیات علمی و دانشجویان برگزار گردد .

11

مقرر گردید بابت اختراعات اعضاء هیات علمی و دانشجویان آئین نامه تشویقی اختراع تدوین و هزینه پرداخت گردد .