صفحه اصلی > کارگاه ها و همایش ها > آرشیو کارگاه های آموزشی > کارگاه های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی > کارگاه اخلاق در انتشار آثار علمی 

کارگاه یک روزه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

 

برنامه کارگاه:

دستورالمعل اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

10 ـ 8:30  

استراحت

10:30 ـ 10

تجربه‌های وزارت بهداشت در اخلاق در نشر

12 ـ 10:30

ناهار و نماز

13:30 ـ 12

روند رسیدگی به تخلفات پژوهشی و شناخت مجلات غیر معتبر

 

مدرس : جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 

15 ـ1313:30