صفحه اصلی > کارگاه ها و همایش ها > آرشیو کارگاه های آموزشی > کارگاه های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی > کارگاه کشوری توانمندسازی کارشناسان اخلاق در پژوهش 

 کارگاه کشوری توانمندسازی کارشناسان اخلاق در پژوهش
برنامه کارگاه کشوری اخلاق ویژه کارشناسان
فایلهای تدریسی کارگاه کشوری اخلاق