صفحه اصلی > دفتر نظام ثبت بیماریها و داده های نظام سلامت  > تماس با ما 

اطلاعات تماس


نام واحد: دفتر نظارت بر نظام ثبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان
نشاني پستی: بیمارستان پیامبر اعظم، ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه دوم

تلفن: 07633337192 دورنگار: 07633337192