صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی > آیین نامه ها و دستورالعمل ها > آیین نامه ها  

1.      دستورالعمل اجرای طرح ها و پایان نامه های چندمرکزی

2.      دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی  

3.      دستورالعمل کمیته اخلاق

4.      راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول های بنیادی

5.      راهنماي اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

6.      راهنمای اخلاقی پژوهش برحیوانات

7.      راهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیک

8.      راهنمای اخلاقی پژوهش برگامت و جنین

9.      راهنماي اخلاقی پژوهشبر گروههاي آسیبپذیر

10.  راهنمای اخلاقی کارآزمایی بالینی

11.  راهنمای عمومی  اخلاق

12.  ضرورت کسب مجوز کمیته اخلاق قبل از اجرای طرح ها و پایان نامه ها

13.  کد اخلاق طرح های تحقیقاتی قبل از سال 95

14.  مسئولیت اخلاقی طرح های تحقیقاتی

15. لزوم بررسی طرح های دانشجویی در کمیته اخلاق

      16. ممنوعیت پذیرش طرح هایی که قبل از اخذ تاییدیه اخلاقی آغاز شده اند از ابتدای سال 1395

     17.شرایط نویسندگی مقالات و تخلفات پژوهشی و گزارشات و انتشار آثار علمی بر اساس راهنمای کشوری اخلاق