صفحه اصلی > کارگاه ها و همایش ها > آرشیو کارگاه های آموزشی > دوره سوم فلوشیپ پژوهشی در سال 94-95 > گزارش فلوشیپ > دوره دوم  

برگزاری هفته اول فلوشیپ پژوهشی

زمان : پنج شنبه مورخه 6/9/93

مکان : بیمارستان شهید محمدی - مجتمع فارابی - سالن رازی

مدرس خانم ژیلا صدیقی

موضوع : طراحی طرح پژوهشی و بررسی متون

 

برگزاری هفته دوم فلوشیپ پژوهشی

موضوع: روش تحقیق

مدرس: دکتر عباس متولیان

زمان: پنج شنبه (20 آذر) و جمعه (21 آذر)، ساعت 8 الی 17

مکان: سالن ابوریحان مجتمع فارابی

 

برگزاری هفته سوم فلوشیپ پژوهشی

موضوع: کارآزمایی بالینی

مدرس: دکتر عباس متولیان

زمان چهارشنبه 26 آذر و پنج شنبه 27 آذر، ساعت 8 صبح الی 17 بعدازظهر

مکان: سالن رازی مجتمع فارابی

 

برگزاری هفته چهارم فلوشیپ پژوهشی

موضوع: روش های نمونه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها spss

مدرس: دکتر بیگلریان و دکتر بخشی

زمان چهارشنبه 24 دی وپنج شنبه 25 دی، ساعت 8 صبح الی 17 بعدازظهر

مکان: سالن ابوریحان مجتمع فارابی

 

برگزاری هفته پنجم فلوشیپ پژوهشی

موضوع: مقاله نویسی

مدرس: بهروز آستانه

زمان چهارشنبه 1دی وپنج شنبه 2دی، ساعت 8 صبح الی 17 بعدازظهر

مکان: سالن ابوریحان مجتمع فارابی

 

برگزاری هفته ششم فلوشیپ پژوهشی

موضوع : مقاله نویسی

مدرس: دکتر بهروز آستانه

زمان: 4 شنبه 8 بهمن و 5 شنبه 9 بهمن ، ساعت 8 الی 17

مکان: سالن ابوریحان مجتمع فارابی

 

برگزاری هفته هفتم فلوشیپ پژوهشی

موضوع : EndNote

مدرس: دکتر نصراله عرفانی

زمان: 4 شنبه 15 بهمن ، ساعت 8 الی 14

مکان: سالن ابوریحان مجتمع فارابی

 

برگزاری هفته هشتم فلوشیپ پژوهشی

موضوع: پژوهش کیفی در علوم پزشکی

مدرس: دکتر حمیدرضا خانکه

زمان: 4شنبه 13 اسفند و 5شنبه 14اسفند ساعت 8 الی 17

مکان: سالن ابوریحان مجتمع فارابی

 

برگزاری هفته نهم فلوشیپ پژوهشی

موضوع: Systematic Review

مدرس: دکتر پیام کبیری

زمان: 3شنبه 19اسفند و 4شنبه 20 اسفند ساعت 8 الی 17

مکان: سالن ابوریحان مجتمع فارابی

 

برگزاری هفته دهم فلوشیپ پژوهشی

موضوع: جستجوی پیشرفته  جهت انجام مطالعات مروری نظام مند

مدرس: دکتر پیام کبیری

زمان: دوشنبه 31 فروردین و سه شنبه 1 اردیبشت ماه ساعت 8 الی 14

مکان: سالن ابوریحان مجتمع فارابی

 

برگزاری هفته یازدهم فلوشیپ پژوهشی

موضوع: مطالعات کوهورت

مدرس: دکتر عباس کشتکار

زمان: چهارشنبه 16 اردیبشت ماه و پنجشنبه 17 اردیبشت ماه ساعت 8 الی 16

مکان: سالن ابوریحان مجتمع فارابی

 

برگزاری هفته دوازدهم فلوشیپ پژوهشی

موضوع: مطالعات کوهورت تکمیلی

مدرس: دکتر عباس کشتکار

زمان: شنبه9 خرداد ماه و یکشنبه 10 خرداد ماه ساعت 8 الی 16

مکان: سالن ابوریحان مجتمع فارابی