صفحه اصلی > کارگاه ها و همایش ها > آرشیو کارگاه های آموزشی > دوره سوم فلوشیپ پژوهشی در سال 94-95 > گزارش فلوشیپ > دوره اول 

معرفی فلوشیپ پژوهشی در علوم پزشکی

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان براي نخستين بار در سطح دانشگاههاي علوم پزشكي كشور اقدام به راه اندازي دوره " فلوشيپ پژوهش درعلوم پزشكي " در سال 91 كرده است.

پژوهش به عنوان يكي از وظايف چهارگانه اعضاي هيأت علمي دركنار سه وظيفه ديگر امكان رشد و تعالي فردي همزمان با آن رشد و تعالي   سازماني و ملي را فراهم مي كند. تحقق رشد و توسعه ملي زماني رخ مي دهد كه پژوهش ها درقالب نقشه راه توسعه علم و فناوري به صورتي بين رشته اي، زنجيره اي ومكمل يكديگرطراحي شده  و به توليد محصولي تاثيرگذار درشيوه رفتارجامعه برسند.

دوره فلوشيپ پژوهشي طراحي شده، دوره اي است كه مكمل رشته اصلي متخصصان بوده و فضاي رشد و پرورش منش و قابليت هاي پژوهشي را به  شيوه اي سيستماتيك با رويكرد تيم سازي بين رشته اي (چند تخصصي) و با هدف توسعه ملي درطي يك دوره 7 ماهه، فراهم ميكند. هدف اين دوره ، صرفاً يادآوري وتكرار مطالب مربوط به متدولوژي هاي پژوهش و آمار نمي باشد بلكه قصد اين است تا فراگيران دريك فضاي مبتني برآينده پژوهي و  نقشه راه ، فعاليتي جستجوگرانه باهمكاري نزديك و همروند چند تخصص مانند تخصص هاي باليني و پايه را طراحي كرده و اجرا نمايند و  به محصولي موثر براي جامعه  درجهت تحقق آرمان هاي توسعه ملي تبديل سازند.  مخاطبين اين دوره متخصصين باليني دررشته هاي مختلف علوم پزشكي و دارندگان مدرك phd  درعلوم پایه می باشند.

اين دوره در طي 7 ماه و در8 بخش 2 روزه برنامه ريزي شده و شامل موارد زير ميباشد:

 

 •   حضوري و به مدت 160 ساعت به صورت شركت در كلاس ها و جلسات آموزشي كارگاهي
 •   غيرحضوري و به مدت 100 ساعت به صورت مطالعه اسناد الكترونيك و حل تمرين ها و ارسال به تدريسيار( mentor ) و رفع اشكالات با
 •   كمك منتور درس
 •  مهمترين عناوين تدريس شده در كلاس هاي كارگاهي شامل موارد زيرميباشد:
 •  ارزيابي و نقد متون و مقالات علمي
 • جستجو درمنابع ديجيتال
 • فيش نويسي الكترونيك با استفاده از EndNote
 • تيم سازي دانش پژوهي و توسعه بين رشته اي
 •  خلاقيت در پژوهش
 •  متغيرهاي پژوهش سوال، فرضيه و هدف
 •   طراحي پرسشنامه
 •   مرور سيستماتيك و متاآناليز
 •   طراحي research  design و اجراي پژوهش هاي كيفي وكميو اپيدميولوژيك و RCT درعلوم پزشكي
 •   آمار توصيفي و تحليلي پيشرفته همراه با نرم افزارهاي SPSS (2   sigmaPlot (1
 •   پروپوزال نويسي
 •   مقاله نويسي فارسي و انگليسي
 • اخلاق پژوهش و سرقت علمي

 

درپايان اين دوره فراگيران ارزيابي ميشوند و صدور گواهي موفقيت در دوره به شركت كنندگان منوط به تصويب طرح تحقيقاتي ويژه در شوراي  

پژوهشي دانشگاه خواهد بود.

مدت و محتوای دوره