صفحه اصلی > مدیریت توسعه پژوهشی > مراکز تحقیقاتی 

New Page 1

 

مراکز تحقیقاتی

آدرس وب سایت مرکز

نام مرکز تحقیقاتی

hdrc.resv.hums.ac.ir

 قلب و عروق

shdc.resv.hums.ac.ir

عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت خلیج فارس

hgrc.resv.hums.ac.ir

بهداشت باروری و ناباروری

idrc.resv.hums.ac.ir

بیماری های عفونی

mcrc.resv.hums.ac.ir مراقبت های مادر و کودک
rcfch.resv.hums.ac.ir سلامت مواد غذایی
anrc.resv.hums.ac.ir بیهوشی و مراقبت های ویژه
emrc.resv.hums.ac.ir غدد و متابولیسم

mmrc.resv.hums.ac.ir

پزشکی مولکولی

 مراکز توسعه تحقیقات
آدرس وب سایت مرکز نام مرکز
scrc.resv.hums.ac.ir مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی
ccrc.resv.hums.ac.ir مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کودکان