صفحه اصلی > واحد های مرتبط > کارگاه ها و همایش ها > کارگاه های آموزشی سال 1399 
ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدت (روز)

ساعت برگزاری

مدت  ساعت

مدرس

 

 

مرتبه علمی

تعداد شرکت کننده (نفر)

حق الزحمه مدرس (تومان)

  لیست کارگاههای  نیمه اول سال

1

آشنایی با آیین نامه کشوری پایان نامه های محصول محور

21 خرداد

1

10الی 12

2

سید شمس الدین زرین

کارشناس

 

 

2

مقاله نویسی (جلسه اول)

دانلود فیلم

3 تیر

1

10 الی 12

2

دکتر لیلا قالیچی

استادیار

 

 

3

مقاله نویسی ‏‏(جلسه دوم)‏

دانلود فیلم

9 تیر

1

10 الی 12

2

دکتر لیلا قالیچی

استادیار

 

 

4

مقاله نویسی ‏‏(جلسه سوم)‏

دانلود فیلم

17 تیر

1

10 الی 12

2

دکتر لیلا قالیچی

استادیار

 

 

5

آموزش پروفایل Google Scholar

d1   d2

11 رتیر

1

11 الی 13

2

دکتر معصومه لطیفی

کارشناس

 

 

6

آموزش پروفایل orcid ,scopus

d1   d2

23

1

‏10 الی ‏‏12‏

2

دکتر معصومه لطیفی

کارشناس

 

 

7

داوری مقالات

24 تیر

1

10 الی 12

2

دکتر لیلا قالیچی

استادیار

 

 

8

راه اندازی کسب و کارهای دیجیتال در حوزه سلامت

25تیر

1

‏10 الی ‏‏12‏

2

دکتر علیرضا متولیان

استادیار

 

 

9 آموزش پروفایل ‏publons

30 تیر

1

10 الی ‏‏12‏

2

دکتر معصومه لطیفی

کارشناس10

اخلاق با تاکید بر پژوهشهای مرتبط با کووید 19

دانلود

31 تیر

1

10 الی ‏‏12‏

2

دکتر احسان شمسی گوشکی

استادیار11

 ترجمان دانش

دانلود

22 شهریور

1

9 الی 11

 2

دکتر امین رضا نیک پور

استادیار

   
  لیست کارگاههای  نیمه دوم سال
1

نحوه انتخاب مجلات معتبرو آشنایی با سامانه منبع یاب

دانلود

22 مهر

1

12 الی 14

2

دکتر معصومه ‏لطیفی

کارشناس

   
2

آشنایی با mendeley

دانلود

 11 آبان

 1

12 الی 14 

 2

 دکتر معصومه ‏لطیفی

 کارشناس

   
3

روش تحقیق 1

دانلود1   دانلود2

20و21 آبان

2

12 الی 14

2

دکتر شیرین جلالی نیا

استادیار

   
4

روش تحقیق 2

دانلود1  دانلود2

27 و 28 آبان

2

12 الی 14

2

دکتر شیرین جلالی نیا

استادیار

   
5

مقاله نویسی Link2 Link1

دانلود

5 ,4 آذر

2

12 الی14

2

دکتر شیرین جلالی نیا

استادیار

   

6

آشنایی با شاخص های علم سنجی

دانلود

9 دی

1

12 الی ‏‏‏14‏

2

دکتر معصومه ‏لطیفی

کارشناس

   

7

سرقت علمی  و

آموزش پروفایل ‏ مشابهت یاب

دانلود

 

16 دی

1

12 الی ‏‏‏14‏

2

دکتر معصومه ‏لطیفی

کارشناس

   

8

 

روش تحقیق مقدماتی

17 دی

2

12 الی ‏‏‏14

2

دکتر عبدالحسین مدنی

هیات علمی

   

9

 

spss2    spss 1

23 دی

2

12 الی ‏‏‏14‏

2

دکتر امین قنبر نژاد

هیات علمی

   
10 End note 7 بهمن 1 12 الی ‏‏‏14‏ 2

دکتر معصومه ‏لطیفی

هیات علمی    

 

11 طراحی تحقیق در علوم بالینی 8 و 15 بهمن 2 12 الی ‏‏‏14‏ 2 دکتر معصومه ‏لطیفی هیات علمی    

 

12 برنامه ثبت بیماری ها

دانلود1  دانلود2

21 بهمن 2 12الی 14 2 دکتر فرید خرمی

دکتر نسرین داوری

دکتر مهربان شاهی

هیات علمی    

13

maxqda

9اسفند

2

12الی14

2

دکتر صمدی

هیات علمی

   

 


دانلود لیست کارگاههای  نیمه دوم سال 1399