عنوان فایل
فایل هفته دوم دریافت فایل
فایل هفته سوم
دریافت فایل
فایل هفته چهارم
دریافت فایل
فایل هفته پنجم
دریافت فایل
فایل هفته هشتم دریافت فایل
فایل هفته نهم دریافت فایل
فایل هفته دهم دریافت فایل
فایل هفته یازدهم
دریافت فایل
فایل هفته دوازدهم
دریافت فایل
فایل هفته سیزدهم دریافت فایل
کارگاه نمایه سازی مجلات
دریافت فایل
کارگاه RCT دریافت فایل
کارگاه سیستماتیک دریافت فایل
کارگاه متاآنالیز دریافت فایل
نقد و داوری مقالات  دریافت فایل
مقاله نویسی دکتر رکنی
دریافت فایل
اخلاق در انتشار
دریافت فایل
فایل stata دریافت فایل